• دانلود فرم های مالی دانلود فرم های اداری دانلود فرم های پژوهشی دانلود فرم های آموزشی دانلود فرم های فرهنگی

 • استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم شاه حسینی اصول حسابداری 33 8-12 101
  خانم شاه حسینی حسابداری صنعتی پیش 34 13-15:15 101
  آقای فراز موسوی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 324 9:30-11 105
  آقای فراز موسوی مسابقات و اردوهای ورزشی 354 11-13:15 105
  خانم احمدی طراحی فنی ساختمان 205  8-15  کارگاه
   آقای اسکندری آسیب شناسی ورزشی 342 11-12:30 103
  آقای اسکندری  اناتومی و فیزیولوژی انسانی 355 14:15-16  103
   آقای اسکندری حرکت شناسی و بیومکانیک 323 8-9:30 103
   آقای اسکندری زبان تخصصی  343 12:45-14 103
  آقای سلمانیان روانشناسی کودک و نوجوان 361 14:30-16 109
   آقای سلمانیان یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی 345 16:30-18  109
   خانم سیاه منصوری ذخیره و بازیابی اطلاعات 126 11-13:15 107
   خانم سیاه منصوری آز نرم افزار گرافیکی 121 13:30-15 سایت1
  خانم سیاه منصوری  مباحث ویژه  122 15:30-17 سایت 1
  خانم شیرکوند  فیزیک الکتریسیته   13-15:15 102
   آقای کرمانی مبانی بیوشمی 353 9:30-11 102
    آقای کرمانی فیزیولوژی ورزشی  325  11-12:30 102
  خانم رحمانی شمس مبانی الکترونیک 119 8-9:30 105
  خانم رحمانی شمس کارگاه مبانی الکترونیک 120 9:45-12:45 105
  خانم رحمانی شمس  فیزیک الکتریسیته و مغناتیس  138 13:30-15  105
   خانم قایم منش مبانی ترسیم فنی راندو 206 8-10  104
   خانم قایم منش
  هدسه ترسیمی  206 10-12:30  104
   خانم قایم منش زبان فنی  208  15-17 104
  خانم عرب زاده روشهای آموزش در تربیت بدنی  352 8-9:30  106
  خانم عرب زاده  اصول سرپرستی در تربیت بدنی  341  9:30-11
  106
   خانم عرب زاده حرکات اصلاحی  326 13-14:30 106
  سلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  اقای کارخانه کاربرد کامپیوتر 3 35 8-12 سایت 2
  اقای کارخانه  کاربرد کامپیوتر  2  39  13-17 سایت2
  خانم سیاه منصوری ریاضی عمومی1 62 8-10:15 101
   خانم سیاه منصوری روشهای اماری  63 10:30-14 101
   خانم سیاه منصوری زبان ماشین و اسمبلی 113 14:40-18 101
   خانم تاجیک سخت افزار کامپیوتر 2 112 8-12 102
  خانم احمدی  درک و بیان معماری 2 212 13-17 کارگاه
   آقای مونسان تنظیم و شرایط محیطی1  214 13-15:15 107
  آقای مونسان آشنایی با معماری جهان 211 15:30-17 107
  آقای اسکندری تهیه و کاربرد  347  13-15:30 107
  آقای محمدی کارافرینی 348 13-15:30 103
   آقای محمدی حسابداری صنعتی 2  38 10:15-12:30 103
   آقای محمدی  حسابداری  شرکتهای 2 37 8-10:15 103
  خانم اخلاقی روشن حسابداری مالیاتی 36 13-15:15  102
   خانم اخلاقی روشن حسابداری  شرکتهای 1 133 15:30-17 102
  خانم شاهسون روستا1 228 12:30-15 105
   آقای عالی مکان متره و براورد 227 15-17:15 104
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
   خانم اسلامی  حسابرسی 1 137 8-10:15 101
    خانم اسلامی مدیریت مالی  138 10:30-12:45 101
    خانم اسلامی حسابداری مالی  139  13:15-15:45 101
    خانم اسلامی زبان فنی 114 16-17:30 101
  خانم جعفری زبان پیش  175 8-10:15 102
   خانم جعفری زبان عمومی 147  10:30-12:45 102
   خانم جعفری  زبان عمومی  63  13-15 102
   آقای حسینی ورامینی ریاضی پیش 275  10-12:30 201
   آقای حسینی ورامینی  فیزیک پیش  277 13-14:30 105
   آقای حسینی ورامینی  مبانی کامپیوتر 268 15-17 سایت 1
  خانم قیطاسی اقتصاد خرد 143 8-10 202
   خانم قیطاسی روشهای آماری 144 10-12 202
  آقای رادمهر کلیات حقوق  148 13-15 103
  آقای رادمهر   حقوق تجارت 145 15-17  103
   خانم اخلاقی روشن حسابداری دولتی  141 13-15:15 201
    خانم اخلاقی روشن حسابداریشرکتهای 2  142 15:15-17:30  201
  خانم سعیدی کاربرد نرم افزار در معماری  415  8-12 سایت 2
  خانم قاضی حصاری مبانی الکترونیک 5 8-9:30 سمعی بصری
  خانم قاضی حصاری  کارگاه مبانی الکترونیک 6 10-12:30 کارگاه
  خانم رشمی ریاضی کاربردی 7 13:30-15:30 106
  خانم رشمی  آمار و احتمالات 8 15:30-17 106
  آقای طباطبایی  ایستایی 1 416  13-15 107
  آقای طباطبایی   ایستایی   422  15-17 107
  آقای عالی مکان متره و براورد 417 15-17:30 104
  آقای روشنک حقوق تجارت 109 15-17 109
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم فانی ساختمان داده ها 9 8-12:30 102
  خانم فانی  شبکه های محلی 10 13-14:30  102
  خانم فانی  کارگاه شبکه های محلی  11 14:30-17 102
   آقای پناه فارسی عمومی 556  10:15-12:30 106
   خانم نفری  اندیشه های اسلامی 579 8-9:30 103
   خانم نفری   وصایا 579 9:10-10:10 103
   خانم نفری   اندیشه های اسلامی  581 10:30-12 103
   خانم نفری  دانش خانواده  582  13-14:30  103
  آقای مرادیانی نقشه برداری 410 13-17 109
   آقای روزبهانی اصول سرپرستی 583 15-17 202
  آقای شیرکوند اصول و کنترل بودجه 146 13-15 107
  آقای شیرکوند سرپرستی سازمان  50 15-17 107
   خانم عادلی تمرین معماری 1 412 8-12 کارگاه
   خانم عادلی تمرین معماری 2  418 13-17 کارگاه
  خانم احمدی آشنایی با معماری اسلامی1 419  8-10:30 104
  خانم احمدی  طراحی فنی ساختمان 421  11-17  104
   آقای مهدوی  فارسی عمومی  552 10:15-12:30 201
   آقای مهدوی   فارسی عمومی  551 13-15 201
  اقای رادمهر اخلاق اسلامی 578 15-16:30 101
  اقای رادمهر   اخلاق اسلامی  567 16:30-18 101
  آقای تاجیک وصایا 576 12-13 105
  آقای تاجیک  قرآن 577 13-14:30 105
   آقای روزبهانی اصول و کنترل بودجه  150 13-15 202
   آقای روزبهانی   سرپرستی سازمان  151  15-17 202
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم پازوکی  زبان پیش  292 8-10:15 201
  خانم پازوکی  زبان عمومی 22 10:15-12-30 106
  خانم پازوکی   زبان فنی 559 13-14:30 106
  آقای دهقان  دانش خانوده 562  8-9:30 201
  آقای دهقان   دانش خانوده  563  10-11:30 سمعی بصری
  آقای دهقان  اخلاق اسلامی 561 13-14:30  سمعی بصری
  خانم سیاه منصوری  ریاضی کاربردی  23  8-9:30 103
  خانم سیاه منصوری   ریاضی پیش  110  10-12:30 202
  خانم سیاه منصوری   ریاضی عمومی 2  105 12:45-15 103
  خانم سیاه منصوری   ریاضی عمومی 1 106 15:30-17:30 108
  خانم قیطاسی  اقتصاد کلان  108  8-10 102
   خانم قیطاسی روشهای اماری  108  10-14 102
  خانم پازوکی ریاضی عمومی و آمار 303 8-10 108
   خانم پازوکی  فیزیک عمومی 305 10:30-12 103
  خانم پازوکی   فیزیک پیش 312  13-14:30 108
  خانم اسلامی مدیریت مالی 101 8-10:10 101
   خانم اسلامی حسابداری مالی 102 10:30-12:45 101
   خانم اسلامی زبان فنی  566 13-14:30 101
   آقای کمانکش ساختمان داده ها 21 8-12:30 سایت 2
    آقای کمانکش  ذخیره و بازیابی اطلاعات 20 13-15:30 سایت 2 
  خانم تیمور پور کارافرینی و پروژه 104 15-17:30 106
  آقای اصغری  حقوق تجارت 107 14-15:30 105
   آقای رهبری دفاع مقدس  19 15:30-17 102
  آقای روشنک کلیات حقوق 111 15:30-17 105
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
   خانم شوری اصول حسابداری  121 8-11 102
    خانم شوری حسابداری صنعتی پیش  122  13-15:15 102
   آقای آباده حسابداری صنعتی  1  118 8-10:15 103
    آقای آباده حسابداری شرکتها 1 119 10:30-12:45 103
   آقای آباده  حسابداری دولتی 119  13-15:15 103
  خانم سیاه منصوری برنامه سازی پیشرفته  33  8-12:30 107
  خانم سیاه منصوری   سیستم عامل 34 13-14:30 107
  خانم سیاه منصوری  کارگاه  سیستم عامل 35 14:30-17 107
  خانم رمضان پور پایگاه داده ها 38  8-9:30 106
  خانم رمضان پور   از پایگاه داده ها 39 9:30-11 106
  خانم رمضان پور   شیوه 40 11-12 106
  خانم رمضان پور   شبکه های محلی 41 13-14:30 106
  خانم قجر بیگی کاربرد کامپیوتر2 113  8-12 سایت 2
  خانم کوهساری  مبانی الکترونیک 36  13-14:30 109
   خانم کوهساری کارگاه مبانی الکترونیک 37 14:30-15:30 109
   خانم کوهساری سخت افزار 43 8-12 109
  آقای موسوی تکنولوژی خودرو  108  14-15:30 108
  آقای موسوی  تکنولوژی  قدرت 2 57 15:45-18 108
   آقای بابازاده  اصول حسابداری 1    8-12 108
   آقای بابازاده  حسابداری صنعتی پیش   13-15:15 108
   آقای فتحی  ریاضی پیش 554 10:10-12:30 202
   آقای فتحی   زبان پیش 555 13-15:10 202
  آقای پور سیستانی  فیزیک پیش 553  8-10:15 201
   آقای پور سیستانی  ریاضی 7 55 10-11:30 201
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم گنجی یادگیری واجرای مهارت های حرکتی 287 8-9:30 106
  خانم گنجی   حرکات اصلاحی 298 9:30-11 106
   آقای بیشمی فیزیولوژی ورزشی 300 13-14:30 108
    آقای بیشمی  تغذیه وورزش 301 14:30-16 108
    آقای بیشمی  اصول مربیگری 303  16-17:30 108
  آقای موسوی زبان فنی  58  8-9:30  
   آقای موسوی  استاتیک 61 13-15:30  
  آقای موسوی   نقشه کشی با کامپیوتر 59 15:45-18  
  آقای اردستانی  ریاضی عمومی 28 8-10  
   آقای اردستانی آمار و احتمالات  29 8-9:30  
  آقای حسین زاده فیزیک پیش  26  13-15  
   آقای حسین زاده  فیزیک الکتریسیته 27 10-12  
  آقای اسکندری سنجش و اندازه گیری  298  8-9:30  
   آقای اسکندری  اناتومی پیش 317 9:30-11  
   آقای اسکندری  حرکت شناسی 299 11-12:30  
  آقای اسکندری   کاربرد رایانه در تربیت بدنی 290 13-15:15  
   آقای اسکندری  کارافرینی 291 15:15-18  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام