• دانلود فرم های مالی دانلود فرم های اداری دانلود فرم های پژوهشی دانلود فرم های آموزشی دانلود فرم های فرهنگی

 • شنبه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  خانم قیطاسی روشهای آماری تابستان93 8-12/45 کلاس 101
  آقای اسکندری حرکات اصلاحی تابستان93 8-17 کلاس 102
  --- --- --- ---  -----
  --- --- --- --- ---
   --- --- --- --- ---

  یکشنبه

  استاد نام درس
  تاریخ ساعت توضیحات
  آقای مظفر
  حقوق تجارت
  تابستان93 8-12/30 کلاس 101
  خانم نفری
  دانش خانواده
  تابستان93 13/30-17 کلاس 101
  --- --- --- ---  ---
  --- --- --- --- ---
  --- --- --- ---  ---

  دو شنبه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  خانم قیطاسی روشهای آماری تابستان93 8-12/45 کلاس 102
      ---    
  --- --- --- ---  -----
  --- --- --- --- --- 
  --- --- --- ---  ---

  سه شنبه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  آقای نوری
  ریاضی عمومی1 تابستان93 8-9 کلاس 101
  آقای تاجیک وصایای امام(ره) تابستان93 15/15-17/30 کلاس 101
  خانم قیطاسی
  ریاضی عمومی 2 تابستان93 8-15/15 کلاس 103
  آقای نیکبخت زبان عمومی تابستان93 8-15/15 کلاس105
  خانم ابرسان سخت افزار کامپیوتر2 تابستان93 13/30-15/45

  سایت2

   

   

   

   

   

   

   

  چهارشنبه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  خانم اخلاقی حسابداری صنعتی پیش تابستان93 8-12/30 کلاس 101
  خانم قربانی
  زبان فنی تابستان93 8-12/30 کلاس102
  خانم پازوکی
  زبان عمومی تابستان93 8-17 کلاس 103
  خانم بیرالوند هندسه ترسیمی تابستان93 8-12/30 کارگاه
  آقای گوهری حسابداریصنعتی 2 تابستان93 8-12/30 کلاس 105
  آقای اسکندری کارافرینی تابستان93 8-17 کلاس106  
  آقای نوری
  ریاضی عمومی1 تابستان93 12/30-18/30 کلاس 101
  آقای تاجیک دانش خانواده تابستان93 14-18 کلاس 102
  آقای گوهری حسابداری صنعتی 2 تابستان93 13/30-15/45 کلاس 105

  پنجشنبه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  آقای شیر محمدی کاربرد کامپیوتر 3 تابستان93 8-18 سایت 1
  آقای محمدی اصول حسابداری2 تابستان93 8-18 کلاس 101
  خانم ابرسان سخت افزار کامپیوتر 2 تابستان93 8-17/30 کلاس102
  خانم بیرالوند درک و بیان 1 تابستان93 8-15/15 کارگاه
  --- --- --- ---  ---

  جمعه

  استاد نام درس تاریخ ساعت توضیحات
  آقای شیر محمدی کاربرد کامپیتر 3 تابستان93 8-12/15 سایت 1
  آقای محمدی اصول حسابداری
  تابستان93 8-11 کلاس 101
  --- --- --- ---  -----
  --- --- --- --- ---
  --- --- --- ---  ---