تلفن مستقیم جهت مشاوره: 09909022055

       

 • دانلود فرم های مالی دانلود فرم های اداری دانلود فرم های پژوهشی دانلود فرم های آموزشی دانلود فرم های فرهنگی

 • استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم قیطاسی افتصاد خرد 103 8-12:30 101
  خانم قیطاسی اقتصاد کلان 104 13-17 101
  آقای اسکندری زبان تخصصی 202 8-11 102
  آقای اسکندری سنجش و اندازه گیری 203 11-14 102
  آقای اسکندری تهیه و کاربرد 204 14-17 102
  خانم شمس کارافرینی و پروژه 2 8-14 103
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  اقای کارخانه محمودی زبان فنی 100 8-9:30 101
  آقای حلجی امینی اصول حسابداری 117 10-13 201
  آقای حلجی امینی حسابداری صنعتی پیش 162 13-15 201
  آقای حلجی امینی حسابداری دولتی 109 15-17 201
  آقای اسکندری روش های آموزش در تربیت بدنی 206 8-9:30 103
   آقای اسکندری  زبان تخصصی  9:30-11 106 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم قیطاسی روش های آماری 102 8-18 101
  آقای کمانکش الگوریتم و فلوچارت 3 8-11 102
  آقای کمانکش مبانی برنامه نویسی 4 11-15 102
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای گطمیری حسابداری صنعتی 2 111 8-13 101
  آقای گطمیری حسابداری شرکتهای 2 112 13-18 101
  خانم پازوکی زبان عمومی 501 8-12 102
  خانم پازوکی زبان پیش 502 13-17 102
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای دهقان قران 503 8-11 101
  آقای دهقان اخلاق 505 11-15 101
  آقای دهقان اندیشه 506 15-18 101
  خانم نظری قران 504 8-11 102
  آقای مهندس تاجیک وصایا 507 11:30-13 سمعی و بصری
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای محمدی  اصول حسابداری  105 8-16 101
   آقای پیری کشتی 208 8-12 سالن ورزشی
    آقای پیری ژیمناستیک 3 209 13-17  سالن ورزشی
   آقای یوسفی رشته ورزشی تخصصی 210  8-12  سالن ورزشی 
  آقای یوسفی تربیت بدنی  211  13-16  سالن ورزشی 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام